Web Builder

Title with

STATUT
Studentskog fronta

Statut je je donet na osnivačkoj sednici sa snagom kongresa 3. juna 2013. godine i potvrđen na trećem redovnom kongresu 4. decembra 2016. 

Opšte odredbe


 


čl.1


 


Studentski front je dobrovoljno, nezavisno i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme, zarad borbe za bolje uslove studiranja i poboljšanje visokog obrazovanja u celini. Studentski front se bori za podsticanje samostalnog organizovanja, uzajamne pomoći i solidarnosti među studentima. 


čl. 2


 


Oblast ostvarivanja ciljeva Studentskog fronta je organizovanje ljudi koji studiraju u visokoškolskim ustanovama, borba za bolje uslove studiranja i rada, zalaganje za u potpunosti javno finansirano obrazovanje, veću neposrednu ulgu studenata u rešavanju studentskih pitanja.


 


čl. 3


 


Studentski front svoju delatnost ostvaruje iniciranjem studentskih plenuma, javnih skupova, predavanja, tribina, distribucijom različitih štampanih publikacija, kao i organizovanjem protesta i drugih akcija, u skladu sa zakonom.


 


čl. 4


 


Naziv udruženja je Студентски Фронт


 


 


Naziv udruženja na engleskom jeziku je:


Student's front


 


Skraćeni naziv udruženja je


 


SF


 


Studentski frontsvoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.


 


Sedište Studentskog fronta je u Beogradu.


 


čl. 5


 


Član ili članica Sindikata može postati osoba na visokoškolskoj ustanovi, kao i student ili studentkinja (u daljem tekstu: učesnik u obrazovnom procesu), pod uslovom da prihvata Osnovne principe i Statut. l


 


Osoba postaje član Studentskog fronta tako što pristupa Fakultetskoj organizaciji Studentskog fronta(u daljem tekstu: Fakultetskoj organizaciji) u svojoj viskoškolskoj ustanovi. Ukoliko takva organizacija ne postoji, osoba se uključuje u mešovitu Fakultetsku organizaciju u svom gradu. Ukoliko takva organizacija ne postoji, pojedinac ili pojedinka stupa u kontakt sa Sekretarijatom Studentskog fronta uz čiju pomoć i podršku radi na stvaranju mešovite Fakultetske organizacije u svom gradu.


 


Odluka o prijemu osobe u članstvo donosi se na sastanku sekretarijata Fakultetske organizacije. Po donošenju odluke o prijemu u članstvo, Sekretarijat Fakultetske organizacije dužan je da u Spisak članstva Fakultetske organizacije unese ime i prezime novog člana ili članice i datum prijema u članstvo.


 


Svi članovi Studentskog fronta ( u daljem tekstu skraćeno, SF) imaju pravo da budu potpuno i pravovremeno informisani o aktivnostima organizacije, da imaju pristup arhivi SF, da učestvuju u radu svoje Fakultetske organizacije i prisustvuju Plenumu članstva, da biraju i budu birani u organe i tela SF.


 


Članovi su dužni da redovno plaćaju članarinu i da se u svom delovanju pridržavaju Statuta i drugih opštih akata SF.


 


Članstvo u SF prestaje svojevoljnim izlaskom ili isključenjem člana ili članice. 


 


Osoba može biti isključena iz SF:


- zbog neaktivnosti, ako duže od tri meseca nije platila članarinu, kao i ako duže od tri meseca nije učestvovala u radu svoje Fakultetske organizacije (skupovi, sastanci itd);


- ukoliko se utvrdi da je prekršila Osnovne principe ili Statut ili da je svesno radila protiv organizacije;


 


Inicijativu za isključenje člana ili članice može pokrenuti bilo koji član i bilo koja članica Fakultetske organizacije. Razlozi se obrazlažu na sastanku. Potom, Sekretarijat Fakultetske organizacije ima zadatak da pribavi mišljenje svih članova i članica Fakultetske organizacije, i ukoliko se većina od ukupnog članstva izjasni za isključivanje, Sekretarijat konstatuje da ta osoba više nije član, ili članica organizacije.


 


Po prestanku članstva, imovina SF, kojom je raspolagala isključena osoba, mora biti vraćena Studentskom frontu.


 


Osoba koja je isključena iz Fakultetske organizacije može ponovo postati član ili članica ako tako odluče organi SF, odnosno Sekretarijat ili Plenum Fakultetske organizacije SF..


 


čl. 6


 


Rad Studentskog fronta je javan. Sekretarijat Studentskog fronta preduzima potrebne mere za obezbeđivanje javnosti svog rada, te puno informisanje članstva o radu udruženja.


 


Studentski front javnost rada obezbeđuje:


· plakatima i drugim načinima usmenog i pismenog obaveštavanja,


· posebnim saopštenjima za sredstva javnog informisanja,


· konferencijama za novinare,


· periodičnim i posebnim publikacijama,


· na druge adekvatne načine.


 


O izveštavanju sa sastanaka organa i tela Studentskog fronta odlučuje se na samim sastancima tih organa i tela, osim ukoliko je drugačije naglašeno ovim statutom.


 


čl. 7


 


Za punovažno donošenje odluka u svim organima i telima Studentskog fronta potrebno je prisustvo više od polovine članova tog organa ili tela, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.


 


Odluke se donose većinom glasova prisutnih, osim ako ovim Statutom nije drugačije određeno.


 


čl. 8


 


Organi Studentskog fronta su: Fakultetska organizacija Studentskog fronta, Sastanak delegata Fakulteskih organizacija Studentskog fronta, Sekretarijat Studentskog fronta i Statutarna komisija.


 


Tela Studentskog fronta su Sekretarijat Fakultetske organizacije, Radna grupa, Sastanak članstva.


 


čl. 9


 


Fakultetska organizacija Studentskok fronta (u daljem tekstu: Fakultetska organizacija) je osnovna organizaciona jedinica Studentskog fronta koja se formira i deluje na nivou pojedinačne visokoškolske obrazovne ustanove (fakultet ili viša škola, u državnom ili privatnom vlasništvu).


 


Fakultetska organizacija nastaje tako što najmanje 3 učesnika u obrazovnom procesu odluči da u svojoj visokoškolskoj ustanovi formira Fakultetsku organizaciju i izrazi želju da se uključi u Studentski front. Takođe, najmanje 3 člana ili članica mešovite Fakultetske organizacije može se izdvojiti i formirati Fakultetsku organizaciju Studentskog fronta u svojoj visokoškolskoj ustanovi.


 


Fakultetska organizacija sprovodi propagandu, edukaciju, pokreće inicijative i radi na samostalnom studentskom organizovanju i drugim ciljevima SF.


 


Svaka Fakultetska organizacija nosi ime koje se sastoji iz ,,Studentski front“ i naziva obrazovne ustanove. (npr. Studentski front Matematičkog fakulteta“ ili „Studentski front Više poslovne“ itd)


 


 


 


Svaka odluka Fakultetske organizacije, donosi se na sastanku sekretarijata, ili na sastanku Fakultetske organizacije većinom glasova prisutnih članova i članica, osim ako je drugačije naglašeno ovim Statutom. Odluke su punovažne ako je sastanak zakazan najmanje 48 časova unapred i ako sastanku prisustvuje barem jedna trećina članova i članica Fakultetske organizacije. Ukoliko je zbog hitnosti sastanak zakazan manje od 48 časova unapred, odluke su punovažne ako sastanku prisustvuje barem polovina članova Fakultetske organizacije i ako su donesene dvotrećinskom većinom.


 


 


Fakultetska organizacija, u skladu sa kvotom iz člana 10. ovog statuta, među svojim članstvom bira predstavnika za člana u Sekretarijata. Sekretari prenose mišljenje i odluke Fakultetske organizacije.


 


Dve ili više Fakultetskih organizacija mogu koordinisati zajednički rad i akcije preko Sekretarijata ili preko sastanaka svojih organizacija ili održavanjem zajedničkih sastanaka ili na neki drugi način.


 


Fakultetska organizacija prestaje da postoji rasformiranjem, ukoliko broj članova padne na manje od 3 (tri), ili isključenjem iz Studentskog fronta.


 


Fakultetska organizacija može biti isključena iz Studentskog fronta ako se utvrdi da je grubo prekršila Osnovne principe ili Statut. Inicijativu za isključenje Fakultetske organizacije može pokrenuti bilo koja Fakultetska organizacija. Razlozi se obrazlažu pred javnosti Studentskog fronta i nakon adekvatne diskusije, Sekretarijat ima zadatak da pribavi zvanično mišljenje svih Fakultetskih organizacija. Ukoliko se dve trećine Fakultetskih organizacija izjasni za isključivanje, Sekretarijat konstatuje da je Fakultetska organizacija isključena. Sekretarijat Studentskog fronta ima pravo da izbaci iz članstva Fakultetsku organizaciju što posle mora biti potvrđeno izjašnjavanjem dve trećine Fakultetskih organizacija u korist takve odluke.


 


Po prestanku članstva, imovina Studentskog fronta, kojom je raspolagala isključena ili rasformirana Fakultetska organizacija, mora biti vraćena Studentskom frontu.


 


čl. 10                                                       


 


Sekretarijat Fakultetskih organizacija Studentskog fronta (u daljem tekstu:Sekretarijat) je najviši organ upravljanja i čini ga 5 (pet) članova. Na čelu sekretarijata je Prvi sekretar. Sekretarijat i Prvi sekretar se biraju na Kongresu Studentskog fronta. Svaka fakultetska organizacija Studentskog fronta mora da izabere rukovodstvo koje čini Sekretar, zamenik sekretara i blagajnik.


 


Najviši organ Studentskog fronta je Kongres. Na njemu se bira rukovodstvo, sekretarijat i prvi sekretar. Svaka fakultetska organizacija Studentskog fronta na Plenumu bira sekretara, zamenika sekretara i blgajnika, kao i svog delegata na Kongresu Studentskog fronta na kojem se bira rukovodstvo organizacije. Svaki član Studentskog fronta može pokrenuti legitimet Sekretarijata i sazvati vanderdan kongres. Za takvu odluku potrebno je da se složi rukovodtvo Fakultetske organizacije Studentskog fronta, koje podnosi svoju inicijativu Sekretarijatu. Ukoliko Sekretarijat prihvati inicijativu Fakultetske organizacije koja je podnela zahtev za sazivanje vanrednog kongresa, onda se on saziva. Vanredni kongres se takođe saziva usled smrti prvog sekretara, ili nekog člana, ili članice iz sekretarijata. Svaki član može sazvati vanrednu skupštinu u svojoj fakultetskoj organizaciji Studentskog fronta, a za to mu je potrebna većina glasova u njegovoj fakultetskoj organizaciji.


 


 Materijal za redovni sastanak Sekretarijata priprema Sekretarijat. Odluke redovnog Sastanka sekretarijata su punovažne ako su donesene prostom većinom glasova, osim ako je drugačije naglašeno ovim Statutom.


 


 


Fakultetska organizacija nema pravo da ne prihvati odluku većine i da ne učestvuje u sprovođenju odluke Sekretarijata i Kongresa.


 


čl. 11


 


Mandat članova Sekretarijata traje dve akademske školske godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.


 


Mandat članova Statutarne komisije traje dve godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.


 


Kandidat za člana Sekretarijata i Statutarne komisije može biti svaki član Studentskog fronta.


 


Kandidati za članove Sekretarijata mogu biti istovremeno i kandidati za članove Statutarne komisije.


 


čl. 12


 


Sekretarijat je izvršni i organizacioni organ Studentskog fronta


 


Sekretarijat vrši sledeće poslove:


· Donosi odluke,


· održava informatičke resurse Studentskog fronta,


· vrši aktivnu koordinaciju Fakultetskih organizacija i Radnih grupa,


· održava redovan kontakt sa svim Fakultetskim organizacijama,


· vodi jedinstven registar ukupnog članstva SF,


· utvrđuje da je broj članova Fakultetske organizacije pao ispod 3 (tri) i konstatuje da je Fakultetska organizacija rasformirana,


· inicira i organizuje vanredno zasedanje Kongresa, sastanka,


 


· bira i razrešava Blagajnika koji vodi finansijsko poslovanje Studentskog fronta,


· daje punomoćje za zastupanje Studentskom frontu pred sudovima i drugim državnim organima,


· podnosi pismeni izveštaj o svom radu pred svaki redovan Sastanak delegata,


· podnosi detaljan finansijski izveštaj Blagajne Sekretarijata,


· obavlja ostale poslove između dva zasedanja Sastanka delegata.


 


Sekretarijat može da formira posebne radne grupe koje će mu pomagati u vršenju poslova.


 


čl. 13


 


Statutarna komisija je organ Sindikata koji tumači odredbe Statuta i kontroliše regularnost rada svih organa i tela Sindikata između dva Sastanka Sekretarijata. Čine je 3 člana. Predsednik statutarne komisije i dva potpredsednika.


 


Statutarna komisija čuva zapisnike Sastanaka Sekretarijata i druge zvanične dokumente, čuva interna dokumenta (zapisnike, interne izveštaje itd) svih Fakultetskih organizacije i uopšte vodi celokupnu arhivu Sindikata.


 


Statutarna komisija punopravno odlučuje ukoliko je prisutna većina članova.


 


čl. 14


 


Prvi sekretar vrši sledeće poslove:


· predstavlja i zastupaStudentski front,


· čuva pečat i overava zvanične dokumente Studentskog fronta,


· imenuje svog zamenika, koji u slučaju potrebe preuzima vršenje dužnosti prvog sekretara,


· raspolaže imovinom Studentskog fronta, u skladu sa zakonom, Statutom, finansijskim planom i odlukama Sekretarijata i Kongresa,


· obavlja druge poslove koje mu povere Kongres ili Sekretarijat.


 


čl. 15


 


Sekretarijat Fakultetske organizacije je tehničko telo Fakultetske organizacije.


 


Sekretarijat Fakultestke organizacije sačivanjavaju najmanje 3 (tri) (sekretar, zamenik sekretar i blagajnik) ili više članova Fakultetske organizacije izabranih na sastanku Fakultetske organizacije. Mandat članova Sekretarijata Fakultetske organizacije traje dve školske akademsku godine, sa mogućnošću ponovnog izbora.


 


Sekretarijat Fakultetske organizacije ima pravo donošenja odluke, organizuje sastanke i brine se o potpunoj i pravovremenoj informisanosti članstva, vrši radnu koordinaciju članstva, prikuplja članarinu i vodi evidenciju o trošenju novca, održava informatičke resurse, vodi Spisak članstva, čuva sva bitna dokumenta i zapisnike i kopiju svakog dokumenta dostavlja Statutarnoj komisiji.


 


Sekretarijat je dužan da članstvu podnosi izveštaje na sastancima Fakultetske organizacije, kao i da priprema pismene izveštaje o radu Fakultetske organizacije za redovne Sastanke delegata.


 


.


čl. 16


 


Za obavljanje raznovrsnih aktivnosti, poslova ili zadataka osnivaju se Radne grupe.


 


Radnu grupu može formirati bilo koja Fakultetska organizacija za svoje potrebe. Radnu grupu mogu zajednički formirati dve ili više Fakultetskih organizacija zarad lakše zajedničke saradnje ili nekog drugog zajedničkog posla ili interesa, u tom slučaju obaveštavaju Sekretarijat koji zatim o tome obaveštava sve Fakultetske organizacije.


 


Odlukom o formiranju Radne grupe moraju se jasno definisati okvir delovanja, namena, uloga i ovlašćenja Radne grupe.


 


Radna grupa odlučuje većinom glasova prisutnih članova, bez kvoruma, uz obavezu da sastanak bude zakazan najmanje 24 sata unapred.


 


Sastanku Radne grupe polovinom glasova ukupnog članstva Radne grupe bira se i razrešava Sekretar koji je dužan da koordinira rad, zakazuje sastanke, vodi evidenciju o članstvu Radne grupe i slično.


 


Radna grupa mora redovno da podnosi izveštaje o svom radu, kao i zapisnike sa svojih sastanaka, Fakultetskoj organizaciji koja ju je formirala.


 


 


čl. 17


 


Plenum članstva je skup kome može prisustvovati svaki član Studentskog fronta i čija je osnovna svrha otvorena diskusija među celokupnim članstvom, razmena iskustava, informacija i usklađivanje stavova unutar Studentskog fronta.


 


Plenum članstva zakazuje se po potrebi i zakazuje ga Sekretarijat Fakultetske organizacije ili najmanje dve Fakultetske organizacije Dtudentskog fronta.


 


Na Plenumu se donose sve odluke vezane za rad Fakultetske organizacije Studentskog fronta i potvrđuju odluke Sekretarijata Fakultetske organizacije.


 


čl. 18


 


Studentski front može biti osnivač foruma, tribina, izdavačkih kuća i glasila, u skladu sa zakonom. Ukoliko SF formira druge organizacije onda Sekretarijat bira predstavnike u organima upravljanja tih organizacija.


 


čl. 19


 


Pitanje odgovornosti organa i tela Studentskog fronta može pokrenuti bilo koja Fakultetska organizacija, kao i Sekretarijat ili Statutarna komisija.


 


čl. 20


 


Za tumačenje ovog Statuta nadležana je Statutarna komisija SF, a u slučaju spora konačnu odluku donosti Sekretarijat.


 


čl. 21


 


Sekretarijat Studentskog fronta obavlja komunikaciju sa medijima ispred Studentskog fronta, priprema zajednička saopštenja i stara se javnom liku organizacije.


 


Komunikaciju sa medijima ispred Fakultetske organizacije obavljaju osobe za to izabrane na sastanaku Fakultetske organizacije.


 


 


čl. 22


 


Radi ostvarenja svojih ciljeva Studentski front uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim kulturnim, političkim, sindikalnim, omladinskim i drugim srodnim grupama i organizacijama u zemlji i inostranstvu.


 


 


čl. 23


 


Studentski front se pre svega finansira od članarine koja iznosi barem 100 dinara mesečno.


 


Blagajna svake Fakultetske organizacije, o kojoj se stara Sekretarijat Fakultetske organizacije, podleže istim pravilima kao i blagajna Studentskog fronta.


 


.


Studentski front takođe pribavlja sredstva od dobrovoljnih priloga, odgovarajućih donacija i poklona i na druge zakonom dozvoljene načine.


 


čl. 24


 


Studentski front obavlja privrednu delatnost 9499 – delatnost ostalih organizacija na bazi učlanjenja. Osim toga, Studentski front se bavi i drugim sekundarnim delatnostima, u skladu sa zakonom.


 


čl. 25


 


Inicijativu za izmenu Statuta pokreće najmanje jedna trećina ukupnog broja delegata Fakultetskih organizacija.


 


Statutarna komisija dužna je da učestvuje u svakom koraku tokom postupka usvajanja izmena, pre svega da pomogne oko formulisanja izmena, kao i da članstvu objasni smisao izmena i otkloni sve moguće nedoumice.


 


Predlog novog Statuta podnosi se Sekretarijatu koji ga daje članstvu na proučavanje, a zatim u roku od mesec dana organizuje Kongres koji donosi odluku o tom predlogu. Najviše dve nedelje nakon 


 


Izmene Statuta usvajaju se ako ih prihvati dve trećine delegata na Kongresu Fakultetskih organizacija Studentskog fronta.


 


Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja.


 


čl. 26


 


Odluku o prestanku rada Studentskog fronta donosi Kongres dvotrećinskom većinom ukupnog broja delegata


 


U slučaju prestanka rada Studentskog fronta, sva imovina Studentskog fronta prelazi u vlasništvo Arhiva Srbije.


 


čl. 27


 


Pečat Studentskog fronta je okruglog oblika,


 


čl. 28


 


Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.